RECRUITMENT

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W  PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy,  że w związku z prowadzonym procesem rekrutacji Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Efferta Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 3, 05-152 Czosnów,

numer telefonu : 22 785 10 47, email: daneosobowe@efferta.pl

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Efferta Sp. z o.o. Sp. k. tylko i wyłącznie na dany proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia             2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Efferta Sp. z o.o. Sp. k. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w procesie rekrutacji.

Aplikacji nie odsyłamy.

Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.